Investment Value Unit


Meist
Ettevõte “Investment Value Unit”ühendab enam kui 30 riigi ettevõtlusühendusi,investeerimisorganisatsioone ning samuti ettevõtteid ja füüsilisi isikuid.Kõik projektis osalejad omavad võimalust konsulteerida spetsialistidega ,tutvuda investeerimisprogrammide raames tehtud investeerimistegevuse tulemustega ja samuti saavad nad ligipääsu investeerimisprojektide ühisele informatsioonivõrgule.

Missioon
Üle maailma investeerimisprojektide ühise informatsiooniruumi loomine igakülgse abi osutamiseks nende realiseerimisel, otseinvesteeringute arendamine investorite vahendite abil.Suurimad pingutused meie tegevuse raamides on suunatud erainvestori institutsiooni arendamisele,laiade elanikkonna kihtide investeerimiskultuuri arendamine erinevates riikides,erainvestorite ja väikeste ja mittekalliste investeerimisprojektide omanike vahel koostöö protsessi organiseerimine.
Prioriteetseks ülesandeks on projekti initsiaatorile investori kaasamine mitte kui krediidi andjana vaid kui täieõigusliku partnerina.

Tegevuse eesmärk
Ühise investeerimisprojektide andmebaasi põhjal luua võimalus leida effektiivne finantseerimislahendus igale investeerimisprojektile ja organiseerida avatult investori kaasamine nende elluviimiseks.
Potensiaalsete investorite efektiivsemaks leidmiseks kutsume investeerimisprojektide omanikke partnerlusele ja informatsiooni avalikku kasutusse paigutamisele.
Meie jaoks on investeerimisprojekt - iga juriidilise või füüsilise isiku initsiatiivne tegevus
mis on suunatud investori vahendite kaasamisele nii loodava ettevõtte rahastamisele
kui ka põhivahendite omandamisele ja loomisele,mittemateriaalsete ja materiaalsete aktivate,olemasoleva ettevõtluse laiendamisele ja moderniseerimisele,uute tehnoloogiate juurutamisele,teaduslike uuringute ja katsetootmiste rahastamisele ja muu tegevus mis on seotud kolmandate isikute poolt rahaliste vahendite kaasamist.
Paigutades informatsiooni ühisesse informatsiooni süsteemi vähendab investeerimisprojekti omanik tunduvalt oma kulusid oma projekti tutvustamisel laiale potensiaalsete investorite ringile ja säästab aega investorite vahel käimisest ja finantseerimise otsimisest.Samas potensiaalsed investorid saavad võimaluse efektiivselt otsida endale huvitavaid investeerimisprojekte ja erinevaid ideid reaalajas.
Meie jaoks on investor - iga juriidiline või füüsiline isik kellel on soov ja võimalus oma rahaliste vahendite paigutamiseks investeerimisprojektide ellu viimiseks sõltumata nende vormist.
Investorite otsimine meie süsteemi abil on informatsiooni tutvustamine maksimaalsele hulgale partneritele kel on vabad vahendid ja kel on huvi vahendite investeerimiseks
nende poolt välja valitud projektidesse.
Me ei võta vastu rahalisi vahendeid investoritelt ja ei investeeri neid projektidesse.
Me osaleme investori ja initsiaatori vahelise investeerimisprotsessi organiseerimises.


Ülesanded
* Luua ühine investeerimisprojektide informatsiooni baas,mis on kättesaadav kõigile huvitatud pooltele,nii projekti initsiaatoritele kui ka investoritele. Investorid pole vähem oma vahendite paigutamisest huvitatud kui projekti initsiaatorid nende paigutuste saamisest. Initsiaator suurendab projekti realiseerimise effektiivsust informatsiooni kättesaadavuse arvelt maksimaalsele arvule potentsiaalsetest investoritest.

* Igapäevaselt uuendada andmebaasi meie informatsiooni võrku sisestatud investeerimisprojektide kohta tõese informatsiooni edastamiseks investoritele.

* Toetada investeerimisprojektide initsiaatoreid nende projektide realiseerimisel.
Meie peamised ja prioriteetsed partnerid on - väikse ja keskmise suurusega ettevõtted.

* Tagada investeerimisprojektide elluviimine kooskõlas kehtiva seadusandlusega.
Mitte kõik investorid ei orienteeru erinevate maade seadusandluses mis puudutab nii investeerimist kui ettevõtluse üldiseid norme.Meie ülesanne on aidata kõigil osapooltel viia ellu investeerimisprojekt järgides nii investeeringut realiseeritavas riigis kui ka investori riigis kehtivat seadusandlust.

* Välistada maksimaalsel võimalikul tasemel keelebarjäär ja investeerimisprojekti hindamise printsiibid partnerite vahel. Me tõlgime investeerimisprojekti investori keelde ja formateerime ta investori riigis kehtivate hindamise põhimõtetele ja meetoditele vastavaks.

* Kontrollime investeerimisprojektide elluviimist eesmärgiga tagada nii investorite kui initsiaatorite huvide järgimine kõigis staadiumites,nii ettevalmistamisel,juurutamisel kui realiseerimisel. Iga investeerimisprojekti osalise soovil teostada raamatupidamislik,juriidiline või tehniline abi investeerimisprojekti teostamise kohas.

* Saavutada osutatavate teenuste maksimaalselt lai spekter kõigile investeerimisprojektides osalejatele.